menu

INTERAMERICAN

Η INTERAMERICAN αποτελεί τον πρώτο ασφαλιστικό οργανισμό στην Ελλάδα που ενσωμάτωσε στην επιχειρησιακή στρατηγική της και την καθημερινή λειτουργία της την κοινωνική υπευθυνότητα. Ειδικότερα, η στρατηγική Ε.Κ.Ε. που η Εταιρεία έχει αναπτύξει, βασίζεται τόσο στις κατευθυντήριες οδηγίες του διεθνούς προτύπου για την Ε.Κ.Ε. ISO 26000 όσο και στις οδηγίες του Ο.Α.Σ.Α. για τις πολυεθνικές επιχειρήσεις και οργανισμούς (OECD guidelines for multinational enterprises) είναι εγκεκριμένη από την Επιτροπή Ε.Κ.Ε. και από το Διοικητικό Συμβούλιό της.Η INTERAMERICAN προσβλέπει στην αειφόρο ανάπτυξή της, στη βάση της φερεγγυότητας και αξιοπιστίας, της σύγχρονης λειτουργικής και της συνεχούς δημιουργίας αξίας για τους ασφαλισμένους, τους εργαζομένους, τους μετόχους της, την ευρύτερη κοινωνία και το φυσικό περιβάλλον.

Η INTERAMERICAN έχει αναλάβει δεσμεύσεις και αναπτύσσει τις δράσεις της με βάση στρατηγικό σχέδιο ενεργειών, που στόχο έχουν την επιτυχημένη πορεία της προς την αειφόρο ανάπτυξη.

 

Εταιρικά videos & Δηλώσεις

 

Περισσότερες πληροφορίες: www.interamerican.gr

Γιάννης Καντώρος, Διευθύνων Σύμβουλος

"Η Εταιρική Υπευθυνότητα με στόχο τη Βιώσιμη Ανάπτυξη"

Η ασφαλιστική δραστηριότητα αποτελεί ιδιαίτερα σημαντικό παράγοντα συμβολής στην οικονομική και κοινωνική ευημερία της χώρας, καθώς εξ ορισμού προορίζεται να συνδράμει στην προστασία της υγείας, της περιουσίας και του εισοδήματος των πολιτών. H INTERAMERICAN διατηρεί, σταθερά, ηγετικό ρόλο στην ελληνική ασφαλιστική αγορά, με την εταιρική υπευθυνότητα να διατρέχει τον οργανισμό της σε όλες τις εκφάνσεις των δραστηριοτήτων της. Η επίτευξη της βιώσιμης ανάπτυξης αποτελεί για την Εταιρεία διαχρονικό στόχο, ο οποίος καθοδηγεί τα βήματά της, τη χάραξη στρατηγικής και τις επιλογές που μπορούν να της εξασφαλίζουν προοπτική στο βάθος του χρόνου. Για τον λόγο αυτό, η INTERAMERICAN έχει ευθυγραμμίσει την επιχειρηματική λειτουργία και στρατηγική της με τις ανάγκες και επιθυμίες των κοινωνικών εταίρων της. Σήμερα, όλοι οι άνθρωποι της INTERAMERICAN, εργαζόμενοι και συνεργάτες πωλήσεων, έχουν κατανοήσει και ενστερνισθεί το εταιρικό σχέδιο προσέγγισης των επιχειρηματικών στόχων με γνώμονα τα φλέγοντα ζητήματα της εποχής: τις απειλές για την κοινωνική συνοχή, την κλιματική αλλαγή και το μέλλον των επερχομένων γενεών, καθώς και την αναγκαιότητα συμμετοχής της Εταιρείας στην οικονομική ανάκαμψη της χώρας. Στο πλαίσιο του εν λόγω σχεδίου, η INTERAMERICAN επενδύει αποφασιστικά στον εκσυγχρονισμό της, με μοχλό την τεχνολογία. Η στρατηγική κατεύθυνση για την ολοκληρωμένη ψηφιακή ανάπτυξη των λειτουργιών της Εταιρείας, ώστε να καταστεί ο “απόλυτος Ψηφιακός Ασφαλιστής”, σε συνδυασμό με τη συνεχή αναζήτηση της καινοτομίας και την εφαρμογή μεθόδων για τη βέλτιστη απόδοση σε κάθε τομέα, διαμορφώνουν μία υποσχόμενη δυναμική σημαντικών αλλαγών στην επιχειρησιακή οντότητά της. Η INTERAMERICAN σήμερα, προκειμένου να ανταποκριθεί με επιτυχία στις σύγχρονες προκλήσεις, καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για τη μεγιστοποίηση της συμβολής της στην εξυπηρέτηση θεμελιωδών ανθρωπίνων αναγκών και στην άμβλυνση των κοινωνικών ανισοτήτων.


Γιάννης Καντώρος, Διευθύνων Σύμβουλος

"Η INTERAMERICAN αναπτύσσει σχέση αλληλεπίδρασης με όλους τους συμμετόχους της"

 

Το σύνολο της οργανωμένης δραστηριότητας της INTERAMERICAN στην εταιρική υπευθυνότητα μετρά 12 χρόνια εφαρμογής πρακτικών και 6 χρόνια τακτικής, σε ετήσια βάση απολογιστικής έκθεσης. Η έμπρακτη υπευθυνότητα της Εταιρείας αποκτά ιδιαίτερη αξία, καθώς τροφοδοτεί τη ζητούμενη αξιοπιστία του ασφαλιστικού κλάδου και τη σχέση εμπιστοσύνης με τους ασφαλισμένους.

Η INTERAMERICAΝ υλοποιεί ένα πολυεπίπεδο σχέδιο υπευθυνότητας -από τις πρακτικές διακυβέρνησης, της διαχείρισης των ανθρωπίνων πόρων και των ασφαλιστικών προτάσεων μέχρι τις κοινωνικές, περιβαλλοντικές και πολιτισμικές πρωτοβουλίες- πρωτοπορώντας στην ελληνική ασφαλιστική αγορά και σε αυτό τον τομέα. Παράλληλα, ο σχετικός Απολογισμός της διακρίνεται σταθερά κατά την τελευταία πενταετία μεταξύ των πέντε καλυτέρων στο σύνολο των Απολογισμών ΕΚΕ που εκδίδονται στην Ελλάδα, σύμφωνα με την ετήσια εμπεριστατωμένη μελέτη και μέθοδο αξιολόγησης από την επιστημονική ομάδα έρευνας του Πανεπιστημίου Αιγαίου. 

Το πλέον αξιοσημείωτο στοιχείο, όμως, είναι η ενσωμάτωση της ΕΚΕ στην εταιρική στρατηγική και η διαμόρφωση μιας ενιαίας εταιρικής κουλτούρας για την υπευθυνότητα, που η INTERAMERICAN εκφράζει στη σχέση αλληλεπίδρασης που αναπτύσσει με όλους τους συμμετόχους της (stakeholders).

 

Γιάννης Ρούντος, Διευθυντής Εταιρικών Υποθέσεων και Υπευθυνότητας

Ελληνικός Κώδικας Βιωσιμότητας

Πλαίσιο Εφαρμογής ESG Κριτιρίων

Ανάπτυξη Πρωτοβουλιών & Συμμετοχή στον Διάλογο για την Βιώσιμη Ανάπτυξη του θεσμού Bravo