menu

HELLENiQ ENERGY

Ως ηγέτες στον κλάδο της ενέργειας στην περιοχή μας, διαδραματίζουμε καίριο ρόλο στην πορεία προς ένα μέλλον με χαμηλές εκπομπές άνθρακα. Διευρύνουμε το χαρτοφυλάκιο των προϊόντων μας και, μέσα από ένα επιτυχημένο επιχειρηματικό μοντέλο, αγκαλιάζουμε την καινοτομία και τον μετασχηματισμό σε όλη μας την παραγωγική αλυσίδα, ώστε να γίνει βιώσιμη.

Όπως αυτές οι αλλαγές συμβαίνουν στο εσωτερικό του οργανισμού, έτσι πρέπει να γίνουν αντιληπτές και από το ευρύτερο κοινό. Γι’ αυτό και η εταιρική μας ταυτότητα έρχεται να επικοινωνήσει το ταξίδι, που έχουμε ξεκινήσει.. Σε αυτό το ταξίδι, διατηρούμε με περηφάνια την κληρονομιά μας και τη χρησιμοποιούμε για να δημιουργήσουμε το μέλλον.

https://www.helleniqenergy.gr/

 

Εταιρικά videos & Δηλώσεις

 

Ανδρέας Σιάμισιης, Διευθύνων Σύμβουλος

"Βασική μας επιδίωξη είναι η ανάπτυξη δραστηριοτήτων με τρόπο που θα βελτιώσουν το περιβαλλοντικό αποτύπωμα του Ομίλου κατά 50% μέχρι το 2030"

Σε μια ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο, κατά την οποία οι επιπτώσεις της πανδημίας και οι εξελίξεις στη διεθνή οικονομία συμπλέκονται, βασική μας επιδίωξη σταθερά παραμένει η ανάπτυξη δραστηριοτήτων με τρόπο που θα βελτιώσουν το περιβαλλοντικό αποτύπωμα του Ομίλου κατά 50% μέχρι το 2030.

Ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ σχεδιάζει και υλοποιεί την ενεργειακή του μετάβαση σε καθαρότερες μορφές ενέργειας και προσδιορίζει τη στρατηγική του σε συμφωνία και με τους διεθνείς Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ. H στρατηγική αυτή εστιάζει σε τρεις βασικούς άξονες:

1. Υπεύθυνη Επιχειρηματικότητα προς όφελος της κοινωνίας, της οικονομίας και του περιβάλλοντος.
Στον τομέα της Ενέργειας και της Κλιματικής Αλλαγής οι προκλήσεις του Ομίλου είναι πολύ σημαντικές. Επιδιώκουμε την επίτευξη βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων στόχων, που θα βελτιώσουν τις ενεργειακές επιδόσεις και θα μειώσουν τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, θα μεγιστοποιήσουν την ανακύκλωση και τη επαναχρησιμοποίησή των αποβλήτων τους. Ήδη την τελευταία εξαετία πετύχαμε μείωση έως και 50% στις βασικές αέριες εκπομπές, σε συμφωνία και με τους διεθνείς Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ για Καθαρότερη Ενέργεια.

2. Ενεργειακή Μετάβαση και Ψηφιακός Μετασχηματισμός
Η υλοποίηση του στρατηγικού σχεδιασμού, στο οποίον εντάσσονται ο ψηφιακός και ενεργειακός μετασχηματισμός εξελίσσεται και αποτελεί πολύ σημαντικό βήμα προς το μέλλον για τον Όμιλο. Στο επίκεντρο αυτών των αλλαγών βρίσκονται, η αναβάθμιση των υποδομών παραγωγής ενέργειας και καυσίμων, με στόχο την αύξηση της ενεργειακής αποδοτικότητας, τη μείωση των εκπομπών CO2 και τη βελτιστοποίηση των παραγομένων προϊόντων, όπως τα νέα ναυτιλιακά καύσιμα χαμηλής περιεκτικότητας σε θείο. Στην ίδια στρατηγική εντάσσονται οι επενδύσεις στους τομείς των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και των βιοκαυσίμων, η σταδιακή υποκατάσταση του αργού πετρελαίου από πρώτες ύλες χαμηλού αποτυπώματος, η έρευνα και ανάπτυξη τεχνολογιών και εφαρμογών χαμηλού αποτυπώματος σε άνθρακα καθώς επίσης και οι πρωτοβουλίες του Ομίλου στον τομέα της ηλεκτροκίνησης.

3. Συνεισφορά για Κοινωνική Ευημερία
Προτεραιότητα αυτήν την χρονική περίοδο για τον Όμιλό μας είναι η αντιμετώπιση της δοκιμασίας της κοινωνίας λόγω COVID-19 και η κάλυψη βασικών αναγκών της, αφού εδώ και αρκετά χρόνια αντιμετωπίζει πολλές δυσκολίες. Σε αυτές τις κατευθύνσεις, παρά τις δυσκολίες του κλάδου, συμβάλλουμε με την εξασφάλιση των θέσεων εργασίας, με τη δημιουργία προστιθέμενης αξίας για την ελληνική οικονομία, αλλά και με την στήριξη των τοπικών κοινωνιών στις περιοχές όπου δραστηριοποιούμαστε.

Ως ενεργά μέλη του Οικουμενικού Συμφώνου του ΟΗΕ (UNGC) στηρίζουμε και συμβάλλουμε στη διάχυση των Αρχών του, ενώ κάθε στρατηγική μας επιλογή είναι συνδεδεμένη με τους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης.


Ανδρέας Σιάμισιης, Διευθύνων Σύμβουλος

Ελληνικός Κώδικας Βιωσιμότητας

Πλαίσιο Εφαρμογής ESG Κριτηρίων

Πρόκειται για ένα σαφές πλαίσιο ενσωμάτωσης και εφαρμογής των κριτηρίων ESG (Περιβάλλον, Κοινωνία & Διακυβέρνηση) από τους οργανισμούς για την υπεύθυνη λειτουργία τους, μετρώντας την οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική τους επίδοση. Οι οργανισμοί δημοσιοποιούν την προσέγγιση και τις επιδόσεις τους στους άξονες της Στρατηγικής, της Διαχείρισης Διαδικασιών, του Περιβάλλοντος και της Κοινωνίας, περιγράφοντας τις πολιτικές και τις διαδικασίες που εφαρμόζουν, απαντώντας σε 20 κριτήρια Βιώσιμης Ανάπτυξης, με σκοπό την αυτοαξιολόγησή τους ως προς το επίπεδο ωριμότητας εφαρμογής των κριτηρίων ESG, τη βελτίωση της ποιότητας των δημοσιοποιήσεων και των επιδόσεών τους και την ανάπτυξη μιας ολιστικής προσέγγισης της βιωσιμότητας στην επιχειρηματική τους λειτουργία.

Ανάπτυξη Πρωτοβουλιών & Συμμετοχή στον Εθνικό Διάλογο για την Βιώσιμη Ανάπτυξη του θεσμού Bravo