menu

Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ

Με περισσότερα από 120 χρόνια εμπειρίας στον κλάδο δομικών υλικών, η Α.Ε. τσιμέντων ΤΙΤΑΝ είναι ένας από τους κορυφαίους παραγωγούς τσιμέντου, ετοίμου σκυροδέματος, αδρανών υλικών και ετοίμων ξηρών κονιαμάτων στην Ελλάδα με 64 εγκαταστάσεις παραγωγής και διανομής. Η Α.Ε. τσιμέντων ΤΙΤΑΝ είναι μέλος του Ομίλου ΤΙΤΑΝ, ο οποίος εξυπηρετεί πελάτες σε 25 χώρες, σε τέσσερις ηπείρους. Σε έναν κόσμο που γίνεται διαρκώς πιο σύνθετος, προσαρμοζόμαστε και εξελισσόμαστε προκειμένου να εξυπηρετούμε τις ανάγκες της κοινωνίας, συμβάλλοντας ταυτόχρονα στη βιώσιμη ανάπτυξη με υπευθυνότητα και ακεραιότητα.

www.titan.gr

 

Εταιρικά videos & Δηλώσεις

 

 

Δημήτριος Παπαλεξόπουλος, Πρόεδρος

"Προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης μέσω της συνεργασίας, κοινών στόχων και δράσεων"

Η εμπέδωση της βιώσιμης ανάπτυξης και της υπεύθυνης επιχειρηματικότητας, έννοια που σήμερα αντιλαμβανόμαστε παγκοσμίως ως βέλτιστη πρακτική, για τον Τιτάνα έχει υπάρξει διαχρονικά αναπόσπαστο μέρος της συνολικής στρατηγικής κατεύθυνσης και λειτουργίας του εκ της ιδρύσεώς του το 1902: προσήλωση στις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης που ισορροπεί μεταξύ βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων στόχων ενώ ταυτόχρονα προσαρμόζει τις πολιτικές και πρακτικές της με γνώμονα την προστασία της υγείας και της ασφάλειας στην εργασία, την προστασία του περιβάλλοντος και την ενεργή σύμπραξη με τους συμ-μετόχους (stakeholders). 

Σήμερα, περισσότερο από ποτέ, επιδιώκουμε την ενσωμάτωση της αειφορίας στην επιχειρηματικότητα, μέσα από τις διεθνείς μας δεσμεύσεις, όπως η συμμετοχή μας στην εκστρατεία του Οικουμενικού Συμφώνου του ΟΗΕ για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς και στις Ομάδες Εργασίας της Πρωτοβουλίας για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη στον Κλάδο Τσιμέντου (WBCSD/CSI), μεταξύ των οποίων και αυτές της Βιοποικιλότητας και της Βιώσιμης Εφοδιαστικής Αλυσίδας, στις οποίες συμπροεδρεύουμε. 

Η φιλοσοφία, οι αξίες και η συσσωρευμένη εμπειρία του Τιτάνα αποτελούν το εφαλτήριο για τη σύμπραξη στην πρωτοβουλία Sustainable Greece 2020 προωθώντας το κοινό όραμα για μια βιώσιμη οικονομία που θα έχει ως επίκεντρο μια κοινωνία ευημερίας και υγιούς επιχειρηματικότητας.


Δημήτριος Παπαλεξόπουλος, Πρόεδρος

"Υιοθέτηση του μοντέλου της «κυκλικής οικονομίας»"

Ο συνδυασμός της επιχειρηματικής ικανότητας και ανταγωνιστικότητας με το σεβασμό για τον άνθρωπο, την κοινωνία και το περιβάλλον είναι συνυφασμένος με την ιστορία 113 χρόνων του Τιτάνα. Η βιωσιμότητα προϋποθέτει -εγγενώς- τη λήψη μέτρων με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον και ο Όμιλος είναι πρωτοπόρος στην κατεύθυνση αυτή, υλοποιώντας στρατηγικές που εστιάζουν τόσο στην κατανόηση, διαχείριση και μείωση των επιπτώσεων όσο και στη βέλτιστη αξιοποίηση των ωφελειών από την παραγωγή και τη χρήση του τσιμέντου. Στρατηγικές που μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν την αντιμετώπιση του φαινομένου του θερμοκηπίου και την προσαρμογή στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, την ορθολογική και αποδοτική χρήση ορυκτών πρώτων υλών και καυσίμων και τη μείωση των εκπομπών αερίων, την προστασία της βιοποικιλότητας και την αποκατάσταση των λατομείων, την υπεύθυνη κατανάλωση και χρήση νερού και την περαιτέρω βελτίωση της βιωσιμότητας του τσιμέντου σε ολόκληρο τον κύκλο ζωής του.

Σημαντικός άξονας της στρατηγικής μας είναι η υιοθέτηση του μοντέλου της «κυκλικής οικονομίας», όπου η ανταγωνιστικότητα και η προστασία των -μη ανανεώσιμων- φυσικών πόρων του πλανήτη μας είναι άρρηκτα συνδεδεμένες. Αυτή είναι η παρακαταθήκη μας για τις επόμενες γενιές.

 

Αλέξανδρος Κατσιάμπουλας
Διευθυντής Περιβάλλοντος

Ελληνικός Κώδικας Βιωσιμότητας

Πλαίσιο Εφαρμογής ESG Κριτηρίων

Πρόκειται για ένα σαφές πλαίσιο ενσωμάτωσης και εφαρμογής των κριτηρίων ESG (Περιβάλλον, Κοινωνία & Διακυβέρνηση) από τους οργανισμούς για την υπεύθυνη λειτουργία τους, μετρώντας την οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική τους επίδοση. Οι οργανισμοί δημοσιοποιούν την προσέγγιση και τις επιδόσεις τους στους άξονες της Στρατηγικής, της Διαχείρισης Διαδικασιών, του Περιβάλλοντος και της Κοινωνίας, περιγράφοντας τις πολιτικές και τις διαδικασίες που εφαρμόζουν, απαντώντας σε 20 κριτήρια Βιώσιμης Ανάπτυξης, με σκοπό την αυτοαξιολόγησή τους ως προς το επίπεδο ωριμότητας εφαρμογής των κριτηρίων ESG, τη βελτίωση της ποιότητας των δημοσιοποιήσεων και των επιδόσεών τους και την ανάπτυξη μιας ολιστικής προσέγγισης της βιωσιμότητας στην επιχειρηματική τους λειτουργία.

Ανάπτυξη Πρωτοβουλιών & Συμμετοχή στον Εθνικό Διάλογο για την Βιώσιμη Ανάπτυξη του θεσμού Bravo